Thép hình I

Thép hình I: Giá thép hình I,I100,I120,I148,I150,I194,I198,I200,I244,I248,I250,I294,I298,I300,
I340,I346,I350,I390,I396,I400,I440,I446,I450,I482,I488,I496,
I500,I582,I588,I596,I600,I700,I800,I900…

Từ Khóa : Từ khóa liên quan thép hình I100,I120,I148,I150,I194,I198,I200,I244,I248,I250,
I294,I298,I300,I340,I346,I350,I390,I396,I400,I440,I446,I450,
I482,I488,I496,I500,I582,I588,I596,I600,I700,I800,I900
: Giá thép hình I,I100,I120,I148,I150,I194,I198,I200,I244,I248,I250,
I294,I298,I300,I340,I346,I350,I390,I396,I400,
I440,I446,I450,I482,I488,I496,I500,I582,I588,I596,I600,I700,I800,I900.

thép hình i100

Thép hình I150 x 75 x 5 x 7 x 12000 mm (14 kg/m)

Thép hình I148 x 100 x 6 x 9 x 12000 mm (21.1 kg/m)

Thép hình I194 x 150 x 6 x 9 x 12000 mm (30.6 kg/m)

Thép hình I198 x 99 x 4.5 x 7 x 12000 mm (18.2 kg/m)

Thép hình I200 x 100 x 5.5 x 8 x 12000 mm (21.3 kg/m)

Thép hình I244 x 175 x 7 x 11 x 12000 mm (44.1 kg/m)

Thép hình I248 x 124 x 5 x 8 x 12000 mm (25.7 kg/m)

Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12000 mm (29.6 kg/m)

Thép hình I294 x 200 x 8 x 12 x 12000 mm (56.8 kg/m)

Thép hình I298 x 149 x 5.5 x 8 x 12000 mm (32 kg/m)

Thép hình I300 x 150 x 6.5 x 9 x 12000 mm (36.7 kg/m)

Thép hình I340 x 250 x 9 x 14 x 12000 mm (79.7 kg/m)

 Thép hình I346 x 174 x 6 x 9 x 12000 mm (41.4 kg/m)

thep hinh i125Thép hình I350 x 175 x 7 x 11 x 12000 mm (49.6 kg/m)

Thép hình I390 x 300 x 10 x 16 x 12000 mm (107 kg/m)

Thép hình I396 x 199 x 7 x 11 x 12000 mm (56.6 kg/m)

Thép hình I400 x 200 x 8 x 13 x 12000 mm (66 kg/m)

Thép hình I446 x 199 x 8 x 12 x 12000 mm (66.2 kg/m)

Thép hình I450 x 200 x 9 x 14 x 12000 mm (76 kg/m)

Thép hình I482 x 300 x 11 x 15 x 12000 mm (114 kg/m)

Thép hình I488 x 300 x 11 x 18 x 12000 mm (128 kg/m)

Thép hình I496 x 199 x 9 x 14 x 12000 mm (79.5 kg/m)

Thép hình I500 x 200 x 10 x 16 x 12000 mm (89.6 kg/m)

Thép hình I582 x 300 x 12 x 17 x 12000 mm (137 kg/m)

Thép hình I588 x 300 x 12 x 20 x 12000 mm (151 kg/m)

thep hinh i200

 Thép hình I594 x 302 x 14 x 23 x 12000 mm (175 kg/m)

Thép hình I596 x 199 x 10 x 15 x 12000 mm (94.6 kg/m)

Thép hình I600 x 200 x 11 x 17 x 12000 mm (106 kg/m)

Thép hình I700 x 300 x 13 x 24 x 12000 mm (185 kg/m)

Thép hình I792 x 300 x 14 x 22 x 12000 mm (191 kg/m)

Thép hình I800 x 300 x 14 x 26 x 12000 mm (210 kg/m)

Thép hình  I900 x 300 x 16 x 28 x 12000 mm (243 kg/m)

thep hinh i700 mới

thép hình I1000 x 250 x 16 x 28 x 12000m (231 kg/m)

thép hình I1000 x 300 x 16 x 28 x 12000m (253 kg/m)

 thép hình I1000 x 300 x 16 x 22 x 12000m (226 kg/m)

thép hình I1000 x 300 x 16 x 32 x 12000m (270 kg/m)

thép hình I1000 x 300 x 19 x 36 x 12000m (330 kg/m)

thép hình I1000 x 300 x 19 x 32 x 12000m (302 kg/m)

thép hình I600 x 200 x 9 x 12 x 12000m (79.5 kg/m)

thép hình I600 x 200 x 9 x 22 x 12000m (110 kg/m)

thép hình I600 x 200 x 12 x 22 x 12000m (123 kg/m)

thep hinh


thép hình I600
x 200 x 12 x 25 x 12000m (131 kg/m)

thép hình I600 x 250 x 12 x 19 x 12000m (130 kg/m)

thép hình I600 x 300 x 12 x 25 x 12000m (171 kg/m)

thép hình I600 x 300 x 12 x 19 x 12000m (144 kg/m)

thép hình I650 x 200 x 9 x 16 x 12000m (95 kg/m)

thép hình I650 x 200 x 12 x 19 x 12000m (118 kg/m)

thép hình I650 x 250 x 12 x 19 x 12000m (133 kg/m)

thép hình I650 x 250 x 12 x 22 x 12000m (145 kg/m)

thép hình I650 x 250 x 12 x 25 x 12000m (156 kg/m)

thép hình I650 x 250 x 12 x 28 x 12000m (167 kg/m)

thep hinh i250

Kích thước chuẩn (mm) Diện tích mặt cắt ngang (cm2) Đơn trọng (kg/m) Momen quán tính (cm4) Bán kính quán tính (cm) Modun kháng uốn mặt cắt (cm3)
HxB t1 t2 r1 r2 A W Ix Iy ix iy Zx Zy
I100x75 5.0 8.0 7.0 3.5 16.43 12.9 281 47.3 4.14 1.70 56.2 12.6
I125x75 5.5 9.5 9.0 4.5 20.45 16.1 538 57.5 5.13 1.68 86.0 15.3
I150x75 5.5 9.5 9.0 4.5 21.83 17.1 819 57.5 6.12 1.62 109.0 15.3
I150x125 8.5 14.0 13.0 6.5 46.15 36.2 1,760 385 6.18 2.89 235.0 61.6
I180x125 6.0 10.0 10.0 5.0 30.06 23.6 1,670 138 7.45 2.14 186.0 27.5
I200x100 7.0 10.0 10.0 5.0 33.06 26.0 2,170 138 8.11 2.05 217.0 27.7
I200x150 9.0 16.0 15.0 7.5 64.16 50.4 4,460 753 8.34 3.43 446.0 100.0
I250x125 7.5 12.5 12.0 6.0 48.79 38.3 5,180 337 10.30 2.63 414.0 53.9
I250x125 10.0 19.0 21.0 10.5 70.73 55.5 7,310 538 10.20 2.76 585.0 86.0
I300x150 8.0 13.0 12.0 6.0 61.58 48.3 9,480 588 12.40 3.09 632.0 78.4
I300x150 10.0 18.5 19.0 9.5 83.47 65.5 12,700 886 12.30 3.26 849.0 118.0
I300x150 11.5 22.0 23.0 11.5 97.88 76.8 14,700 1,080 12.20 3.32 978.0 143.0
I350x150 9.0 15.0 13.0 6.5 74.58 58.5 15,200 702 14.30 3.07 870.0 93.5
I350x150 12.0 24.0 25.0 12.5 111.10 87.2 22,400 1,180 14.20 3.26 1,280.0 158.0
I400x150 10.0 18.0 17.0 8.5 91.73 72.0 24,100 864 16.20 3.07 1,200.0 115.0
I400x150 12.5 25.0 27.0 13.5 122.10 95.8 31,700 1,240 16.10 3.18 1,580.0 165.0
I450x175 11.0 20.0 19.0 9.5 116.80 91.7 39,200 1,510 18.30 3.60 1,740.0 173.0
I450x175 13.0 26.0 27.0 13.5 146.10 115.0 48,800 2,020 18.30 3.72 2,170.0 231.0
I600x190 13.0 25.0 25.0 12.5 169.40 133.0 98,400 2,460 24.10 3.81 3,280.0 259.0
I600x190 16.0 35.0 38.0 19.0 224.50 176.0 130,000 3,540 24.10 3.97 4,330.0 373.0

 

One comment

  1. Pingback: Thép hình H